นึกถึงงานบัญชีคุณภาพ ... นึกถึง เคเอเอส


ขั้นตอนการจดทะเบียน

1.ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารดังนี้
-สรุปรายชือ ผู้ร่วมลงทุน กำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเงื่อนไข สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านทุกคน
-ตั้งชื่อกิจการเพื่อการจอง ไทย อังกฤษ ชื่อหลัก และชื่อสำรอง รอผลการจองประมาณภายในวันราชการถัดไป
-ทางสำนักงานเตรียมเอกสาร 2 วัน ทำการ
-นัดลูกค้าเซ็นเอกสารที่สำนักงาน หากลูกค้าประสงค์เซ็นนอกสถานที่ เรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม 300 บาท+ ค่าพาหนะตามจริง
-ทางสำนักงานดำเนินการยื่นเอกสารจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
-ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
-ทางสำนักงานจะมอบแฟ้มเอกสารจดทะเบียน (หนังสือรับรองบริษัทและเอกสารที่สำคัญ)ให้แก่ลูกค้า
-เอกสารที่มอบให้ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท , หนังสือบริคณฑ์, บอจ.2, บอจ.3(ตราประทับ), ข้อบังคับบริษํท, บอจ.5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น)
-ทางสำนักงานดำเนินการยื่นขอรหัสยื่นเสียภาษีทาง Internet
-แจ้งผลการขอ Username และ Password แก่ลูกค้าทางอีเมลล์


2. ลูกค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เงินมัดจำ 50%)
-ลูกค้าจะต้องถ่ายรูป หน้าสถานประกอบการ และในสถานประกอบการ (รูปถ่ายจะต้องเห็นชื่อ ที่อยู่บริษัทอย่างชัดเจน)
-ระบุสินค้าที่ขายหรือการให้บริการของกิจการ ที่จะขอขึ้นทะเบียน
-ทางสำนักงานเตรียมเอกสาร 2 วัน ทำการ
-นัดลูกค้าเซ็นเอกสารที่สำนักงาน หากลูกค้าประสงค์เซ็นนอกสถานที่ เรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม 300 บาท+ ค่าพาหนะตามจริง
-ทางสำนักงานดำเนินการยื่นเอกสาร ณ สรรพกรเขตลูกค้า (ค่าเดินทางเรียกเก็บตามระยะในอัตรา TAXI)
-ทางสำนักงานจะมอบแฟ้มเอกสาร ภพ.01 (ลูกค้ารอรับ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 ทางไปรษณีย์ ส่งไปตามที่อยู่จดทะเบียน)


3.ลูกค้าจดทะเบียนประกันสังคม (เงินมัดจำ 50%)
-สรุปรายชื่อ ลูกจ้าง ที่จะขึ้นทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และเลือกสถานพยาบาลที่จะใช้สิทธิ
-สามารถดูได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/hospitallist2559.pdf
-ทางสำนักงานเตรียมเอกสาร 2 วันทำการ
-นัดลูกค้าเซ็นเอกสารที่สำนักงาน หากลูกค้าประสงค์เซ็นนอกสถานที่ เรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม 300 บาท+ ค่าพาหนะตามจริง
-ทางสำนักงานดำเนินการยื่นเอกสาร ณ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ (ค่าเดินทางเรียกเก็บตามระยะในอัตรา TAXI)
-ทางสำนักงานจะมอบแฟ้มเอกสาร รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ลูกค้ารอรับ ใบทะเบียนประกันสังคม ทางไปรษณีย์ ส่งไปตามที่อยู่จดทะเบียน)


4.ลูกค้าจดทะเบียนแก้ไข ทะเบียนพาณิชย์ และสรรพกร (เงินมัดจำ 50%)
-ขอรายละเอียดการแก้ไข เป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับงาน) หรือเป็นอีเมลล์ลูกค้าที่ info@kas.co.th
-ทางสำนักงานเตรียมเอกสาร 2 วัน ทำการ
-นัดลูกค้าเซ็นเอกสารที่สำนักงาน หากลูกค้าประสงค์เซ็นนอกสถานที่ เรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม 300 บาท+ ค่าพาหนะตามจริง
-ทางสำนักงานดำเนินการยื่นเอกสาร ณ กระทรวงพาณิชย์ หรือ สรรพกรเขตลูกค้า (กรณีสรรพกร อยู่นอกเขต กทม.ชั้นใน เรียกเก็บค่าแท็กซี่ตามจริง)
-ทางสำนักงานจะมอบหลักฐานการจดทะเบียนแล้วเสร็จให้แก่ลูกค้า