นึกถึงงานบัญชีคุณภาพ ... นึกถึง เคเอเอส

       บริษัท เคเอเอส ออดิท จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2547 ในนาม คณะบุคคล สำนักงาน เคเอเอส ออดิท แอนด์ เอสโซซิเอท และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชัพบัญชีแล้ว สำนักงานให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร บริการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีทั้งในและนอกสถานที่ โดยทางสำนักงานฯ ให้บริการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งองค์กรที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร โดยเรามีความชำนาญในด้านการให้คำปรึกษาด้านบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภายใต้การบริหารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และทีมงานในการตรวจสอบที่ประสบการณ์โดยตรง สำนักงานยังได้เป็นสำนักงานเครือข่าย ของสำนักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจหรือกิจการที่เราได้เคยให้บริการ

• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
• ธุรกิจบริการ คลินิกแพทย์ นายหน้าตัวแทน
• ธุรกิจโรงแรม ซาวน์น่าและสปา
• ธุรกิจขนส่ง
• ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร
• ธุรกิจนำเข้า ธุรกิจส่งออก
• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ให้เช่า
• ธุรกิจด้านการลงทุน
• มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริการตรวจสอบบัญชี

      สำนักงานฯ ให้บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากว่า 15 ปี ซึ่งในการตรวจสอบดังกล่าวทางสำนักงานฯ จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบัญชีและการควบคุมภายใน เพื่อให้จัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยบริการของเราได้แก่
- การตรวจสอบงบการเงินประจำปี เพื่อนำเสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ กรมสรรพกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น BOI,โครงการสนับสนุนเงินจากภาครัฐ
- การตรวจสอบพิเศษต่าง ๆ ตามวิธีที่ตกลงร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง เช่น ตรวจสอบรับรองยอดขาย
- สอบทานงบไตรมาส ให้กับสำนักงานสอบบัญชีเครือข่ายที่รับรองงบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบริการตรวจสอบภายใน

- ประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
- มุ่งเน้นให้กิจการเกิดความประหยัด การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย

การบริการด้านภาษีอากร

- ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบประมวลรัษฎากร
- การวางแผนภาษีอากร

การบริการด้านที่ปรึกษาด้านวางระบบบัญชีและบัญชีบริหาร

- การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน สำหรับกิจการเพิ่งเปิดดำเนินการ หรือได้ดำเนินแล้วแล้วแต่อยากปรับปรุงให้กิจการมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ที่ปรึกษาด้านบัญชีบริหาร เพื่อใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงาน

การบริการด้านฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การบัญชีและภาษีอากร

- บริการฝึกอบรมในและนอกสถานที่
- บริการฝึกอบรม CPD (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี) ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์รหัสสถาบัน 06-092
- บริการฝึกอบรมด้านบริหารธุรกิจ