WE ARE QUALITY


นึกถึงงานบัญชีคุณภาพ ... นึกถึง เคเอเอส

       บริษัท เคเอเอส ออดิท จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2547 ในนาม คณะบุคคล สำนักงาน เคเอเอส ออดิท แอนด์ เอสโซซิเอท และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชัพบัญชีแล้ว สำนักงานให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร บริการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีทั้งในและนอกสถานที่ โดยทางสำนักงานฯ ให้บริการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งองค์กรที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร โดยเรามีความชำนาญในด้านการให้คำปรึกษาด้านบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภายใต้การบริหารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และทีมงานในการตรวจสอบที่ประสบการณ์โดยตรง สำนักงานยังได้เป็นสำนักงานเครือข่าย ของสำนักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจหรือกิจการที่เราได้เคยให้บริการ

• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
• ธุรกิจบริการ คลินิกแพทย์ นายหน้าตัวแทน
• ธุรกิจโรงแรม ซาวน์น่าและสปา
• ธุรกิจขนส่ง
• ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร
• ธุรกิจนำเข้า ธุรกิจส่งออก
• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ให้เช่า
• ธุรกิจด้านการลงทุน
• มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริการตรวจสอบบัญชี

      สำนักงานฯ ให้บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีและทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากว่า 15 ปี ซึ่งในการตรวจสอบดังกล่าวทางสำนักงานฯ จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบัญชีและการควบคุมภายใน เพื่อให้จัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยบริการของเราได้แก่
- การตรวจสอบงบการเงินประจำปี เพื่อนำเสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ กรมสรรพกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น BOI,โครงการสนับสนุนเงินจากภาครัฐ
- การตรวจสอบพิเศษต่าง ๆ ตามวิธีที่ตกลงร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง เช่น ตรวจสอบรับรองยอดขาย
- สอบทานงบไตรมาส ให้กับสำนักงานสอบบัญชีเครือข่ายที่รับรองงบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบริการตรวจสอบภายใน

- ประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
- มุ่งเน้นให้กิจการเกิดความประหยัด การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย

การบริการด้านภาษีอากร

- ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบประมวลรัษฎากร
- การวางแผนภาษีอากร

การบริการด้านที่ปรึกษาด้านวางระบบบัญชีและบัญชีบริหาร

- การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน สำหรับกิจการเพิ่งเปิดดำเนินการ หรือได้ดำเนินแล้วแล้วแต่อยากปรับปรุงให้กิจการมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ที่ปรึกษาด้านบัญชีบริหาร เพื่อใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงาน

การบริการด้านฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การบัญชีและภาษีอากร

- บริการฝึกอบรมในและนอกสถานที่
- บริการฝึกอบรม CPD (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี) ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์รหัสสถาบัน 06-092
- บริการฝึกอบรมด้านบริหารธุรกิจ