นึกถึงงานบัญชีคุณภาพ ... นึกถึง เคเอเอส

1.นายเศรษฐา คะชินทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7372
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ผู้บริหารสำนักงานฯ
E-mail : sedtha.k@kas.co.th


ประวัติการศึกษา

o บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ประกาศนียบัตร Endorsed Internal Auditing Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o บริหารธุรกิจบัณฑิต(การสอบบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
o บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
o เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

o ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 5 ปี จากสำนักงานสอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจาก กลต.
o ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิพากษ์หลักสูตรการบัญชีแก่มหาวิทยาลัยของรัฐ2.นายชัยวิทย์ ศุกรวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8742


ประวัติการศึกษา

o บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

o ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 4 ปี จากสำนักงานสอบบัญชี Big42.นางสาวสายชล รัตนกระจ่าง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12033
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ TA002625


ประวัติการศึกษา

o บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
o บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

o ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 7 ปี จากสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.3.นายยุทธนา วันธุมา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12253


ประวัติการศึกษา

o บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์

o ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 4 ปี จากสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.